Vesti

Cenovnik

Cene usluga snabdevanja vodom za piće, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda
u primeni od 01.11.2023. godine

 

 

Poslednje ažurirano (sreda, 01 novembar 2023 11:07)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

ОБАВЕШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

У прилогу овог текста налази се ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНИХ ВОДОВОДА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ – издат од стране ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ (у дааљем тексту: Извештај Батут). Документ – ИЗВЕШТАЈ БАТУТ је у прилогу.

Подаци наведени у овом Извештају Батут-а су на основу месечних анализа питке воде које на територији општине Кањижа врши акредитована лабораторија Завода за јавно здравље Кикинда (ЗЗЈЗ) и која издаје Извештаје за сваку појединачну анализу воде, као и сваке године годишњи извештај: Анализа хигијенске исправности воде за пиће од I-XII месеца 2021. године у Општини Кањижа.

У Извештају Батут-а стоји, на страни 17. у поглављу 3.2.2. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНИХ ВОДОВОДА ГРАДСКИХ НАСЕЉА САМО СА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКОМ НЕИСПРАВНОШЋУ, у Табели 9 - да јавни водовод Кањижа има проценат неисправности 100%. Овај податак се односи само на физичко-хемијску неисправност.

У Извештају Батут-а стоји, на страни 18. у поглављу 3.2.3. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНИХ ВОДОВОДА ГРАДСКИХ НАСЕЉА САМО СА МИКРОБИОЛОШКОМ НЕИСПРАВНОШЋУ, у Табели 10 – нема наведеног јавног водовода Кањижа, што значи да је вода микробиолошки у потпуности исправна.

У Извештају Батут-а стоји, на страни 19. у поглављу 3.2.4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНИХ ВОДОВОДА ГРАДСКИХ НАСЕЉА СА „УДРУЖЕНОМ“ НЕИСПРАВНОШЋУ, у Табели 11 – нема наведеног јавног водовода Кањижа, што значи да вода НЕМА НЕИСПРАВНОСТ у односу на овај параметар.

У Извештају Батут-а стоји, на страни 24. у поглављу 4.1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНИХ ВОДОВОДА ГРАДСКИХ НАСЕЉА ПО ОБЛАСТИМА:

Севернобанатска област – најчешћи узроци микробиолошке неисправности су прекомерно присуство стрептокока фекалног порекла, а најчешћи узроци физичко-хемијске неиспрaвности су повећане вредности за KMnO4 и боју. Део система за јавно водоснабдевање градских насеља Севернобанатске области су и водни објекти, тако да je укупан проценат микробиолошки неисправних узорака износиo 5,5%, а физичко-хемијски неисправних узорака 98,0%.“

Све горе наведено говори у прилог да је вода за пиће микробиолошки потпуно исправна и то је параметар на који одржаваоц система водоснабдевања може да утиче, а да се по хемијском саставу не разликује од водоводних система у окружењу.

Узорковање и анализе питке воде са јавне водоводне мреже у Општини Кањижа се врше од стране Завода за јавно здравље Кикинда више десетина година уназад и то по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ 42/98,44/99 и Сл.гл.РС 28/19 који се није мењао неколико године. На систему за црпљење, хлорисање и дистрибуцију воде општине Кањижа није се вршила нека измена система у односу на раније године. Значи резултати анализа који показују физичко-хемијску неисправност у 2021. години би требали да буду слични онима из претходних година. Упркос томе, у Извештају Батут-а стоји, да јавни водовод за град Кањижа има проценат неисправности 100%, а она се односи на параметар боје и неких тешких метала.

Морамо напоменути да је на истој територији у 2020. години проценат неисправних узорака у насељу Кањижа био свега 4,17 % (у односу на садашњих 100%). Овај пораст неисправности је изазвало присуство „боје“, који се у Годишњем извештају за 2021. годину од стране Завода за јавно здравље Кикинда објашњава као “ строжији критеријум оцењивања у односу на боју“.

Ако посматрамо остала насеља Општине Кањижа у којима се врши мониторинг (изузев насеља Адорјан) укупан % физичко хемијске неисправности је 88,54.

У насељу Кањижа проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0 % , дакле сви узорци су били потпуно исправни и структура неисправности није постојала како 2020. и ранијих година, тако ни 2021. године. У осталим насељима овај проценаат је 1,07%.

Светска здравствена организација - СЗО сматра подносшљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5 % узорака на годишњем нивоу, те констатујемо да поред хемијске неисправности, постоји потпуно задовољавајући проценат микробиолошке неисправности воде за пиће. Значи, онај квалитет воде за пиће на који се може утицати – микробиолошка исправност – је задовољен, али хемијски квалитет је повремено незадовољавајући – јер се на њега не може утицати без озбиљног третмана воде на постројењима за пречишћавање воде за пиће.

Предлог мера од стране ЗЗЈЗ јесте инсталирање система за пречшћавање воде за пиће у неким местима Општине Кањижа како би испунили све захтеве физичко – хемијске исправности по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ 42/98,44/99 и Сл.гл.РС 28/19 као и замену водоводне мреже како би се одржао микробиолошки квалитет воде за пиће.

Везано за ове мере ЗЗЈЗ и Предлог мера Батут-а, наше привредно друштво на све начине покушава да ради на побољшању квалитета воде за пиће:

- израђена је током 2020. године Студија процене стања постојећег водоводног система на територији општине Кањижа са предлозима за унапређење система, којом је дефинисана дужина водоводне мреже од азбестцемента и старост водоводног система и дате су смернице за санацију и доградњу водоводних објеката којим инвестицијама би се постигао бољи квалитет воде за пиће;

- израђена је потребна пројектна документација за замену азбест-цементних цеви у неколико насеља и управо почиње реализација једног великог уговора за санацију постојећих магистралних цевовода у Хоргошу, а у последњих 15 година замењено је 33 км поцинк цеви и 35 км азбестцементног цевовода;

- врши се перманентна контрола квалитета воде са повећаним бројем узорака у односу на раније периоде;

- покренута је иницијатива и уграђена је опрема за деарсенизацију - пречишћавање питке воде са доградњом објекта на изворишту у Малим Пијацама који је финансирала Општина Кањижа, који је давао одличне резултате, осим што је установљено да је потребан већи капацитет, због заливања у летњим месецима;

- издати су пројектни задаци за израду пројеката за доградњу изворишта у Хоргошу, Кањижи, одређени су потребни услови и сагласности и прибављен Акт о урбанистичким условима, израђени су Идејни пројекти потројења за пречишћавање воде за пиће за извориште Хоргош и Кањижа 2009-е године, сада би те пројекте требало обновити због новог Закона о планирању и изградњи;

- водили су се исцрпне разговоре са неколико пројектантских и извођачких фирми, са неколико потенцијалних донатаора оваквих система, да би се у Мартоношу, Хоргошу и Кањижи могло приступити реализацији планираних пројеката;

- предлагани су ови пројекти као приоритетни, са аспекта стратешких пројеката на неколико упита и конкурсних тендера, као и у СТРАТЕШКОМ ПЛАНУ И АКЦИОНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА и др.

СВЕ ШТО ЈЕ У МОЋИ ОДРЖАВАОЦА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА РАДИ СЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА, КАКО ПРЕМА ЗАКОНСКИМ ОДРЕДБАМА ТАКО И ПРЕМА ПРЕПОРУКАМА СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА.

У Хоргошу, октобар 2022.године

 

 

 

Poslednje ažurirano (utorak, 01 novembar 2022 08:58)

 

Jubilarna nagrada

Komisija za dodelu nagrade Privredne komore Srbije,  donela je Odluku da se Jubilarna nagrada Privredne komore Srbije za 2018. godinu dodeli privrednom društvu POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK, povodom jubileja uspešnog poslovanja.

Nagrada je uručena na svečanoj sednici Skupštine Privredne komore Srbije 14. decembra 2018. godine u velikoj sali Privredne komore Srbije u Beogradu.

 

 

Poslednje ažurirano (petak, 11 januar 2019 10:30)

 

Svečana sednica 2018

U okviru svečanosti povodom završetka 2018. godine organizovan je doček Deda mraza za decu naših zaposlenih kao i nagrađivanje penzionera kao znak zahvalnosti za dugogodišnji rad u našem društvu.

Poslednje ažurirano (petak, 11 januar 2019 10:30)

 

Lična karta

 

Osnovni podaci o preduzeću

Naziv: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ
Adresa: Železnička 22, Horgoš
Telefon: 024/792-050
Zeleni broj:
0800-024-004
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
web: www.vodaho.rs
Naziv delatnosti: 36.00 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija voda
Broj zaposlenih: 87
PIB: 100787707
Matični broj: 08025355
Šifra delatnosti: 3600
Tekući računi: Banca Intesa AD Beograd: 160-9545-56

OTP banka Srbija ad Novi Sad: 325-9500700000438-45
Banka Poštanska Štedionica  AD Beograd :  200-2386890102029-49

DIREKTOR

Dušan Glišić dipl.ecc. (biografija)

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik:
Duško Petković, dipl. ekonomista iz Kanjiže (biografija)

Članovi:
Robert Konya, dipl inženjer mašinstva - master iz Kanjiže (biografija)
Radomir Milojević, dipl. inženjer industrijskog menadžmenta iz Kanjiže (biografija)

Organizaciona šema

 

 

Poslednje ažurirano (sreda, 15 maj 2024 09:44)

 
Još članaka...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review