Prečišćavanje otpadnih vodaPrečistač otpadnih voda koji radi na principu aktivnog mulja izgrađen je u Kanjiži 1994. godine. Kompletna ulazna građevina postavljena je za 12000 ekvivalentnih stanovnika, a biodisk uređaj I. faze za 4000 ekvivalentnih stanovnika. II. faza puštena je u probni rad 1997. godine kapaciteta 7500 ES nakon izgradnje aeracionog bazena , naknadnog taložnika i stabilizacionog bazena.
U Horgošu su radovi na izgradnji UPOV vođeni tokom 1997. i 1998. godine kada je izgrađena komandna zgrada, objekat rešetke i peskolova, daljnje prečišćavanje se vrši u lagunama što će nakon izgradnje II. faze (aktivna aeracija) predstavljati drugi stepen prečišćavanja. 

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review