Filozofija firme


"

„Voda! Niti imaš ukusa niti arome, nit možeš biti definisana,
bivaš okušena a da i ne budeš upoznana.
Ti nisi potrebna u životu: život si sama.”

(Saint-Exupéry)


Sedamdeset pet odsto naše planete čini voda, ali u celokupnim zalihama vode, slatka voda učestvuje sa svega 1 odsto, a od toga još manji procenat predstavlja pijaća voda čistoće koja je čini pogodnom za ljudsku potrošnju. Voda je prisutna u svim ćelijama našeg tela, prosleđuje hranljive materije, doprema ih do ćelija, pomaže u asorpciji hrane i regulisanju telesne temperature. Sedamdeset pet odsto našeg tela čini voda, stoga je potrebno da stalni gubitak vode nadoknađujemo uzimanjem svakodnevno najmanje 2-2,5 litara tečnosti. Međutim, da bi u slavine dolazila pijaća voda odgovarajućeg kvaliteta, neophodno je udovoljiti ozbiljnim tehničkim i tehnološkim izazovima.

FILOZOFIJA FIRME

 • U toku rada, trudimo se da se povećava zadovoljstvo naših potrošača, vlasnika, zaposlenih i celog društva.
 • Pružamo pouzdanu komunalnu uslugu vodosnabdevanja, obezbeđujemo kvalitet vode prema propisima.
 • Poklanjamo prioritetnu pažnju efikasnom privređivanju, bez gubitka imovine, povećanju imovine Društva, očuvanju finansijske ravnoteže i likvidnosti.
 • Trudimo se da održimo položaj preduzeća na tržištu, te da ga poboljšamo i da se raspoloživi kapaciteti iskorišćavaju optimalno.
 • Komunalije vodosnabdevanja i kanalizacije u vlasništvu države i lokalne samouprave kojima upravljamo funkcionišu po zaključenim ugovorima, uz pogonsku sigurnost i očuvanje njihovog stanja.
 • Pridržavamo pravne i druge propise koji se odnose na nas.
 • U skladu sa našom delatnošću, uticaje delovanja kojima se opterećuje životna sredina, držimo na najnižoj mogućoj meri. Trudimo se na prevenciju zagađenja životne sredine.
 • Zacrtavamo sebi ciljeve, čiju realizaciju pratimo i ocenjujemo.
 • Predviđamo procese koji našoj delatnosti obezbeđuju kontinuitet i razvoj, te utvrđujemo krugove odgovornosti.
 • Planiramo i obezbeđujemo potrebne resurse za efikasno funkcionisanje procesa i za postizanje ciljeva.
 • Permanentno optimalizujemo troškove.
 • Izgrađujemo povoljne odnose sa dobavljačima.
 • Kontinuirano obezbeđujemo potrebne informacije za obavljanje zadataka i za donošenje odluka. Staramo se o čuvanju tajnosti informacija i njihove celovitosti.
 • Trudimo se da povećavamo zadovoljstvo zaposlenih. Stalno razvijamo njihovu kulturu i obrazovanost. Obezbeđujemo jednake šanse za svakoga.
 • Čuvamo zdravlje zaposlenih, stvaramo uslove za bezbedno i kulturno obavljanje posla.
 • Permanentno ocenjujemo zadovoljstvo zainteresovanih partnera, efikasnost naših procesa, karakteristične parametre, kao i rizike naše delatnosti.
 • Greške ne prihvatamo. Uzroke i mogućnosti grešaka permanentno otkrijemo i eliminišemo.

 

POSLANICA DRUŠTVA

D. o. o. „Potiski vodovodi” teži ka integrativnoj ulozi u koncentrisanom i centralizovanom sistemu vodosnabdevanja, izvođenja radova i proizvodnje.
Naša je misija da, pri racionalnom proizvodnom utrošku, svakom potrošaču obezbeđujemo dugoročnu i bezbednu uslugu vodosnabdevanja i kanalizacije evropskog kvaliteta, kojom se zahtevima potrošača udovoljava isto kao i aspektima zaštite životne sredine, uključujući i banjsko zbrinjavanje.
Pored kvalitetnog ostvarenja naše osnovne delatnosti, nama su važni svi povezani pothvati kojima se poboljša naša dohodovnost: hidrogradnja, specijalizovani radovi, projektovanje, usvajanje kooperativnih tehnologija proizvodnje.
Lokalnoj samoupravi koja odgovara za osnovno snabdevanje, jemčimo kvalitetno obezbeđivanje usluga. Za ulagače kapitala preuzimamo postizanje prinosa kapitala u racionalnim okvirima.
Sa našim potrošačima i svim poslovnim partnerima želimo izgraditi i održavati korektne odnose.
Od zaposlenih očekujemo identifikaciju sa ciljevima društva, a što uzvraćamo stabilnim radnim mestom, odgovarajućim nivoom dohotka, dobrim uslovima rada i profesionalnim uvaženjem.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review