ReferencijeU proteklom periodu od 34 godine postojanja radne organizacije izgradili smo veliki broj hidrograđevinskih objekata i montirali preko 1600 km. raznih cevovoda, vodovoda i kanalizacije u preko 40 mesta Vojvodine.

Nabrojamo samo neke od radova koje smo do sada uspešno obavili:

• izgradnja i opremanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Kanjiža i Horgoš
• fekalna kanalizacija u Zrenjaninu u dužini preko 15 km
• preko 30 fekalnih crpnih stanica dubina do 8 m sa kompletnim opremanjem
• kolektori fekalne kanalizacije u Apatinu preko 20 km
• kolektori fekalne kanalizacije u Horgošu u dužini 15 km
• kolektori fekalne kanalizacije u Kanjiži preko 40 km
• kolektori fekalne kanalizacije u Kikindi preko 11 km
• kompletno opremanje Logističkog centra u Subotici, u Zrenjaninu za stranog investitora PHIWA
(komplet fekalna, atmosferska kanalizacija, sprinklerska i hidrantska mreža)
• Sanacija kompletne vodovodne mreže na teritoriji Opštine Kanjiža dužine 53 km
• Kolektori fekalne kanalizacije u Kuli preko 11 km
• Kompletno opremanje Poslovno-Hotelskog kompleksa Galerija u Subotici za stranog
investitora PHIWA - ugradnja kompletne instalacije i sanitarija vodovoda i kanalizacije

Reference starih vremena:

• glavni potisni cevovod od izvorišta u Subotici
• kompletnu kanalizaciju (atmosfersku, fekalnu i tehnološku) na izgradnji fabrike ‘Azotara’ u Subotici
• kompletno vodosnabdevanje i kanalizacije ‘Melasa’ Senta
• gradski vodovod u Senti sa izvorištem
• kolektor VI. i kanalizaciju ‘Sojaprotein’ u Bečeju
• centralno izvorište i glavni dovod vode gradskog vodovoda Bečej
• vodosnabdevanje ‘Sojaprotein’ Bečej
• gradska kanalizacija u Kuli
• kanalizacija i fekalna crpna stanica u Crvenki
• atmosferska kanalizacija u Kanjiži (kolektori do 1500 mm)
• vodovod u Srbobranu
• glavni kolektor fekalne kanalizacije u Bečeju (preko 20 km)
• kompletno vodosnabdevanje SO Kanjiža
• kolektor otpadnih voda u Horgošu na dubinama preko 4 m sa snižavanjem nivoa podzemne vode iglofilterima
• ‘Svinjogojska farma’ u Temerinu - kompletna infrastruktura
• preko 30 seoskih vodovoda u Vojvodini
• zalivni sistem preko 2000 ha sa kompletnom opremom i vodozahvatom
• zalivni sistem Trešnjevac 700 ha, sa kompletnom opremom
• zalivni sistem Orom-Novo Selo 100 ha, sa kompletnom opremom
• zalivni sistem Martonoš 150 ha, sa kompletnom opremom
• zalivni sistem Horgoš 400 ha, sa kompletnom opremom
• zalivni sistem Senta’Gornji Breg 1100 ha, sa kompletnom opremom
• ‘Dedovski centar’ Bačka Topola, sa kompletnom infrastrukturom
• kolektor ‘Veljko Vlahović’ u Bečeju za atmosfersku vodu
• snižavanje nivoa podzemne vode kod gradnje Fabrike FKL u Temerinu
• snižavanje nivoa podzemne vode iglofilterskim postrojenjem kod gradnje tunela za navodnjavanje ‘Siga-Kazuk’ na Dunavu
• kolektor ‘0’-ul.Frane Supila Subotica-dubina 7 m
• kolektor fekalne kanalizacije na Paliću - Horgoški put
• glavni kolektor fekalne kanalizacije u ul.Trumbićeva, Bajmok


Iz priložene liste većih izvođačkih radova se mogu zaključiti činjenice o potencijalu firme i o njenim mogućnostima, o visokom kvalitetu radova i pridržavanju ugovorenih rokova – bez reklame, jer najveća reklama jeste ime.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review